Członkostwo

Jak zostać członkiem PTM?

Zgodnie ze Statutem Polskiego Towarzystwa Matematycznego:

§ 11 (członkowie)
 1. Wśród członków PTM wyróżnia się następujące kategorie:
  1. członków zwyczajnych,
  2. członków wspierających,
  3. członków honorowych.
 2. Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski lub obcokrajowiec posiadający wyższe wykształcenie matematyczne bądź pokrewne lub wykorzystujący zaawansowane metody matematyczne w pracy badawczej bądź w działalności praktycznej.

§ 12 (nabywanie członkostwa)

 1. Członka zwyczajnego przyjmuje - na podstawie pisemnej deklaracji popartej przez dwóch członków PTM - zarząd oddziału PTM, do którego kandydat pragnie należeć.

§ 13 (członkostwo PTM i oddziałów) Każdy członek zwyczajny należy do dokładnie jednego oddziału. Członek może zmienić przynależność do oddziału powiadamiając o tym oba zainteresowane oddziały.

§ 14 (prawa członków)

 1. Członek zwyczajny ma prawo:
  1. wybierać i być wybieranym do władz PTM;
  2. uczestniczyć w imprezach organizowanych przez PTM, w tym dowolny jego oddział;
  3. korzystać z zasobów informacyjnych PTM, w tym jego oddziałów;
  4. otrzymywać w ramach składki członkowskiej wydawnictwa PTM w zakresie określonym przez Zgromadzenie Delegatów
  5. przedstawiać wnioski władzom PTM oraz powołanym przez nie komisjom;
  6. korzystać z rekomendacji, opieki i pomocy PTM;
  7. nosić odznakę organizacyjną.

§ 15 (obowiązki członków)

 1. Członek zwyczajny PTM ma obowiązek:
  1. uczestniczyć w pracach PTM związanych z celami statutowymi oraz krzewić idee przyświecające PTM;
  2. przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał władz PTM;
  3. dbać o dobre imię polskiego środowiska matematycznego, a w szczególności PTM;
  4. opłacać terminowo składki członkowskie, z zastrzeżeniem punktu par 32 ust. 9.

Pełny tekst Statutu PTM oraz deklarację członkowską w kilka wersjach można znaleźć w panelu bocznym.
Deklarację można również wypełnić on-line za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Wypełnioną deklarację członkowską należy przesłać na adres Oddziału Krakowskiego PTM (ptm@im.uj.edu.pl, ok.ptm@uj.edu.pl) lub na adres Zarządu Głównego PTM (zgptm@ptm.org.pl).