Aktualności

Walne Zebranie OK PTM 2022-11-29, Aktualności

Zarząd Oddziału Krakowskiego zwołuje w formie stacjonarnej Walne Zebranie Członków PTM z Oddziału Krakowskiego w dniu 29 listopada 2022r. (wtorek) w sali 1016 w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UJ przy ul. Łojasiewicza 6 w Krakowie.

pierwszy termin: godz. 17.00
drugi termin: godz. 17:15.

Proponowany porządek obrad:

  1. Wybór przewodniczącego zebrania oraz członków komisji skrutacyjnej.
  2. Sprawozdanie Zarządu OK PTM z działalności w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 28 listopada 2022 r.
  3. Wystąpienie przedstawiciela Komisji Rewizyjnej.
  4. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu OK PTM i głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi OK PTM.
  5. Wybory prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza oraz członków Zarządu OK PTM na kadencję od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2025 r.
  6. Wybory członków Komisji Rewizyjnej OK PTM na kadencję od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2025 r.
  7. Wybory 12 delegatów oraz zastępców delegatów OK PTM na Zgromadzenie Delegatów PTM na kadencję od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2025 r.
  8. Wybory przewodniczących komisji OK PTM (Komisji Historycznej, Komisji Popularyzacji Matematyki i Współpracy ze Szkolnictwem oraz Komisji Zastosowań Matematyki).
  9. Wolne wnioski.
  10. Zakończenie zebrania.